Hanazuki_ona

10 tekstów – auto­rem jest Ha­nazu­ki_ona.

Bóg jest jak wiatr. Nie widzi­my go, ale wie­rzy­my, że jest. Nie wiemy kiedy pow­stał i kiedy się skończy. Nie wiemy skąd przy­latu­je i dokąd da­lej leci. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 23 maja 2010, 16:11

W świet­le nie widzi się gwiazd. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 11 marca 2010, 18:04

Człowieka naj­bar­dziej bo­li świado­mość te­go, że jest niepotrzebny... 

myśl
zebrała 42 fiszki • 15 lutego 2010, 19:53

Wszys­tkie ra­nią, os­tatnia zabija... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 30 września 2009, 19:23

I choć kot skra­da się powoli
a pies szcze­ka gdzieś w oddali
krzyk z daleka
i ta śle­pa noc kaleka
nie poz­na­je gdzie ktoś na nią czeka
widze mróz na mej szybie
i marze­nia biały śnieg przykryje
mam za [...] — czytaj całość

myśl

Nie przej­muj się tym co było, ale tym co będzie. 

myśl
zebrała 5 fiszek

Człowiek nienor­malny jest bar­dziej or­gi­nal­ny niż człowiek normalny. 

myśl
zebrała 1 fiszkę

Kiedy miłość wschodzi nie pozwól jej cze­kać, bo miłość jest jak słońce... Wschodzi i zachodzi... 

myśl
zebrała 4 fiszki

-Oso­by ba­dające światło mówią że nikt nie od­kry­je je­go ta­jem­ni­cy i że jest naj­bar­dziej fas­cy­nujące...
-Nie za­pom­nieliśmy czegoś?
-Czego?
-A co z ciemnoscią? 

myśl
zebrała 3 fiszki

Na­wet naj­lep­sze anioły nie opa­nowały sztu­ki spadania. 

myśl
zebrała 11 fiszek
Hanazuki_ona

Idę wciąż tą samą ścieżką, bojąc się zmieniać świat...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Hanazuki_ona

Użytkownicy
G H I
Kalendarz
Aktywność